\-

2 ,% * 1 4 . 3 . * 1 /

. , , - 4 2 - , ,| ב / - 0 . 5 - . --. ,

"

ד הלש

בל 57 0 הא תת. שש - | ה , 0 == ה זה ספר 5 ה | 0 ג סלצ. / 0 בר 0 צר א ג ו 5 די על מדרשי 1 ה שים תמוהים בב / עפ'י הקרמו 5 6 = 25 ו . דמות גדולי הראשונים 0 5 29 | א אנכי הצעיר באלפי יהודה ב / מרדכי לים בן: 05 ריס ן אדוני א"מ : , א אף החסיר ר' כלונימו ו / מזאבנא. חתן ה - קלמן 2% ו רב ר' דוד | אא ט עבל מ"מ בכ"ק קר) וצצ א | -%>4 0 )-4 וצב 7/9 7 יר 5 א 9 וראקא. תרסי ב %- בדפוס של י \ רס'ב. = א וסף פישער (גראדנאָ / 6 2 אַָססע 2). 2% י 9 .4 כ ( 4 % 7 - נ | = = 6 18016 .2 הא 0 | " .118006 410861 מתסץ 6%8טעכד ו % 0 א -- 10 172 ,זה ו 0 0 .67/0006 2/00/0006 0 3% 0 2 . 9 4 ש" ב 0 5 א א א א 6 0%

| %

שת ו א

כ*ס קלפקל :וס 6 כ" ספון סכס"כ לפ"ק. |

סמלתי ‏ 53 למנוע = טוכ מססוס 53015 מלנכן ועמו סיס ספכון ופופלש מו*ס. מרדכי ליב קליין ‏ מי פפס'ק לעכ לני מכיכו, כי סוס לופד. תוכס מפוך סלקק | ומחדש חדוטיס | כסגדס, דבליס עככיס | <סוזן פומעס כי

סופ ג0ס | דוכם, | וכעס כדעקו לסופיס | סדוטיו | לפוכ, = וע'כ 5מלפי | 6של | מסככון | ומסללוי

לפומכו ככל סססטלי ויסי סכל לסקידסו. ועיז כססי עסית כיוס. סניל חיים אריי הלוי איש הורוויץ סדיק

כ'ס.

אי 0

.

ה סכפות.

בעזס"י,

ככוד סככ ססליף מו"ס מרדכי ליב קליין ג"י מקרפקס יעייס סכ6ס לי 5 סלפוס ספתו בכת 'וסל | דככי סגדס ‏ על סס"ם וכפיתי כו דכליס. נסמדיס, כפליס. עס נכדיס, | על סקדמות עדכלי ₪ז*ל מיוסדיס, ומן סכפוי לסמכסו כעין. יפס וכלוס. נדיכס

למען יסי' ביכלקו 5סו5ים מסטכקו סס*ס,

וכעס"פ מוסט נ' כעדככ מ למ"כ סכסייס,

סק' משה בלאאמוה"ה מרדכי יוסף,

הכדפת

כ*ס,

דככי ידיי סכרקייק

סלכ | סנסון סוסע ;'י 5" סזוק ובודסי מנוס | לסמוך ‏ *די מוכ"ו סכ ססליף ל"י כדי טיוכל לכנע

סק 6סל זמס <סןליס סכולו לפול וילפו ככי? ויסמסו. כד3ליו סמשמסי? 6 סלכ.

סל" פס נלוןייד וס 3' מקק סתולס סכסייס. לפיק.

סק' משה הירש פוקס סכ"ד,

ישסכת סיונכ | ויספ6כ. טכולס >סנני לסכין כתולתו. לסגיד דככץש ליעקכ כסור מייפ זס סניס 6חדוק \לחדם \ כסוק"כ מידופיס כדכך סלגדס, עככיס לשוזן פומעת, כפו מכפיס ונכוניס = ויסללוס. \יסי. כי. ככו סמידוטיס טסדססי ולנטי ככיסי דכפו ממנו לספין מעינותי מונס | לסנדיל תוכס. ולספדיכס, | גמלפי פומר

לקכוע. דבָרִי כדפוס לסלקס כיעקכ ולספינס | ביסכ6ל, ככקקס עלס:"י סיקליס פוסכי פולס = יפמקו 5-25%

כקנותס ספכי ככסף 650, כדי סלוכל לפכ על ססוכס וסעכודס ולסנדיל תולס = כפי ספני די, וסקכיט כלסמיו. יעזרני לסוליפ עפטכקי לולס ולעסוק כתולסו סקדועס לשמק <פולך . ימיס. פס קללקס, ‏ ג סד עלס סכס"ב. לפ"ק,

הק מרדכי ליב קליין.

ו

שת יר

פ' בראשית בראשית 0 5קיס 5 ספפיס

וגו' מחרי סרפיתי כמפורקיס

ספירסו כל סד ומסד ככען סוף סתורס כתפינתס ממרתי מף 6גי: פענס מת סמקי כסקדס מס עלמרתי (גים2 מס ססקטו סמפורטיס מדוע פתס סקכ"ס עסכת סדיכרות 6ככי די 5נקיך | סקר סולפפיך מסרן מפריס עסו כס פרטי כערך כגנות כריפת סעולס ויותר. סי' ככקס | כסגדיל מלקותו ותוקף ממסלתו כסיסער 6ככי די סמקיך סר כרלתי סעמיס ומת ספרן וכל 530 עיין ככינס. לעפיס. דכוס. מ"ע פיט כוס ונל על דרך דסכס סעפיס סקדום פי' ספסוק ‏ 6נככי די 6נקיך משר סולפתיך מפרן מפריס דייקש ‏ די 6לקיך טסני פועל רע ופועל טוכ סדי סופ כסמיס טוכ ופלקיס סופ דין כע ולש כדעס סכוזכת פים סיו סתי כטויות פועל טוכ ופועל רע כמו ססי' רעת פרעס כמו סמכתוכ לקמן מ"ס ע"כ פמר מככי די 6נקיך ספכי 6סד כסחדות נמור עיין כמטס לסכן .פיי על

"סד מי יודע :

ךנח יתא כנמר. דמנינס = עפילו סוקליס לתלמי סמלך ולל כתכו

כרמסטית ככ ממקיס "3ק ממקיס ככרק כרססית ופי רע"י סל יממר. סכרססית סו8 פס וסתי כעויות יש ופסד כרמ מת ספלי ע"ם ‏ ו"כ פיז | מן כריפת | שפיס ומרן מין גסוכים 6סדות סקס 6דרכס סים עוד ס"ו כעעות שים עתי רפויות מדכפיכ כרסטית. 03 >לקיס. דמסוס | !ס ‏ פילקו סזקכיס ‏ כניל וסקכיס ‏ סי' כולס כסעת תורס. (סוכים כסס עסו פקד וסין: סנכי כמים כקס סע"ס ו"כ ₪5 )סיל יקול לומר. 5נכי. די מנקיך ססר כרלתי סמיס ו6כן ספילוסו | סו6 ד' סול עוכ ולנקיס סיפ דין כע ח'"ו סכל אכי: סול וקין 6סכ וסרפיי 6סר כרפתי עמיס ולרן דמדרכס דפס יש מקוס גטעות תיק סו סתי רסויות ע*כ | 6מר. מסר. סולמתיך | מפכן מפריס דמטס יש סוכסס על מסדות ססס כמו מסכיס 300 מרי' על סתורס כקס ספר כלל קטן ‏ ויל מיליפת מלריס. גיכר טסקכיס. סול יסיד ומיוחד דפס 65 כן למס 6 63 6סר וססזיכן | למפריס. עכייג וכן כתכו טלר סמפוכסיס עמיניפת. מלריס מוכח >חדות סקס עסיי כפוי לישרסל ולגע למפריס וס"כ. כפי"ז 6ים סמיכת סתוכס (כל סקותות | וסמופתיס 5סכ. טלסו די לעסות כפרן מלריס כרסטית כ 5לקיס וכוי

כ אמרי

וכו' דים (סקסות מדוע. פתס סתוכלס כרסטית כר5 5לקיס ‏ דים. מקוס. לעעות על סתי רסויות סיו ול פתס 6קיס 03 כרססית 6כל )מס כתיכ נסלן 6סר עסס כמרן מנריס = ופ"כ מקס | מוכק מסדות סטס ו"כ תו פין כטעות | ככ' כסויות כפייז ספיר סתחיל סתוכס | ככמטית. כרק ללקיס וכל 6לקיס כרל כלקפים = כנייל: אית א כפדרם כי ינפי 6מכר סיי

ספורס ככיך כספסיל 56 מססודט סוס לכס ומס עעס גינס סקכיס מישרסל מס סככר ‏ מיוס | רלטון עד יוס. סעיסי ככות סלסרו כל קסר דכר ד' נעסס ולסמע וסול תמיי דעס עין זס. פס ועוד מי 5 סני כפמרו כזכות ססמרו נעסס ונסעע ומס סי 5ריך כסכי כל ספסוק כל מער דכר ד' עיין כיסמס מסס פ' זו וספסר כומר דפית כמדרס סזים כסעס ססמעו ישר5ל מפי סנכורס. 6ככי ו יסיי לך נעקר ‏ ינס"ר מסס וכסעס ‏ סלמכו דכר | תס = עמכו. מזר ינס"ר | למקומו ומכ כפי"יו | תקקס מס ססמר. סכפתוכ סטיכו אסר דכרו ועס טיכות8 650 סוזר ילסי"יר ‏ למקומו דמיתס כגמר6. גדוג סמנווס ועוסס ממי | סקיכו מלווס. ועוקס וכתכו סתוי סטעס מפוס דמלווס | ועוסס סילס"ר. מתגכר ענין לססטיקו וסול. כוכם פת ינרו לפיכך מקכל סכר כפול ולית כמדרם טוכ מפוד זס ילס"ר = וסול פלק 0 פפי. סכ"ל מש דכללן ילס"ר סוס כמו ספיכו | מלווס | ועופס ססין כו סוס דכר נככוס ולין כו סכר כפול 5כל כטים ינס"ר וסו" ככסו יש כו שכר כפול ‏ חס טוכ מפוד סיט גו שכר כפול חס סיי כוונתס כמס קפערו דכר מתס עמכן ולנסמעס כדי סיחזור. סינס"ר | כמקומו וסס ‏ יככקו

פ'' בראשית

".רנ כו ו ולי יהודה

6ותו ויסי' כסס שכר כפול וסכנס סמדרם סמומל פירק סמקנס כעסרס מסמכות נכר סעולס ומס תלמיד ומר וסנ כמקמר מסד יכול לסכרפות ‏ ₪06 כדי ליתן סכר 55דיקיס סמקיימין סעולס סככרם כעסרס מסמרות וז" כקיפור ססמרו כזיל כי כמס סכתוכ כרסקית כרל 6לקיס פת סספיס ופת ספרן כל סעונס כלו | ככרם > כפעס רלקונס ולמ"כ ככ יוס | מתנלס ועתנקס הס וסלל כמממר מסד יכול לסכרקום פיסיי סכל כספר. נכרס כמסמר סרלפון | כדקות וככוסטיות ולמס סולרכו נסתנלס |לסתנקס וע"ז מתרן סמטנס 6 <סיפרע. מן סרסעיס וליתן שכר עוכ ללדיקיס עלס ₪5 סי" סעולס מתנעס כנסמיות ‏ 55 ס" ילס"ר = ולש סיי = שכר ועונס 26ל עפס סככר כעסכס מסמרות ונתגפס סעולס ויש ינס"ר. ים סכר ועונט ע"ם כסריכות חס פירם סמדרם מ"ט גינס סקכיס ליסרלל | מס מככר ‏ מיוס. כסטון עד יוס ססי וס90 כטעס עסמעו ישרסל מככי ול יסי' לך כעקר ילס"ר. וס"כ. כיכם סכר ועונם וסיכ קוסיות סמטנס כמקומס עומדת וסנ כמלער מסד יכול לסכרסות וע"ז 6מר כזכות כל מסר דכר ד' דייקמ 6 נעקר ינס"ר | מסס 25ל כסלמרןו דכר %תס חור ינס"ר = למקומו וסיכ ים סכר ועוכס כפיכך גילס | סקכ"ס | מס סלככמ מיוס 5' עד יוס סישי ונפתנקס סעולס

סיסיי סכר כפול כליל. : עור יי סמדרם סליל דסנס. מיתם כנמ

כל סמתגפס קופל כניסלס ומרתי סטעס על פי מס דמית כגמרט כל מדס סיט כו גסות סרוס. כעוכד ע'ז דקסס למס ממעיל גסות סכוס כעוכד ע"יז דוק ו לססר עכירות סמוכות ופירפו סמפורטיס

עמיי

כ ו ו יוק שי הר

מרי

שפייי מס דמיתס כמדרם. ח"ל 6ר"ם כ''כ

כפס כ"י כסעס מס" מקס כותכ סתולס סי" כותכ מעקס כל יוס = ויוס כיון סכל לפסוק נעקס 6דס 5מכ לפיו רכס"ע מס 6תס מותן פתסון פס למיניס 6מר לו כתוכ וסכונס. כטעום יטעס 5" סקכ"ס ס6דס סוס טככלתי נדוליס. וקעגיס .6ני. מעמיד ממכו שפס יכול. סגדול ליעוג רסות מן סקטן ממנו סוס מומר. מס סכי לריך יטול כסות מן סקטן וסן ומכיס גו כמד מכולפך ססו ככל 5 סעליוליס ותסתוניס וכיון 62 <כרפות סלדס גמנך כמלפכי ססרת סכטמר נעסס פדס עכיל כמ65. כמדין סכסכיל כך 5מר סקכ"ס כעסס 6דס לסרסות. מידת עכוס ססגדוליס יטלו רסות ‏ מן סקטניס שסו מידת ענוס וס 6מר כ"י כל פדס טיט כו נסות סכוק מסול סיפך עמוס 6'כ. לומד סול ספירם של נעטס פדס טככך ממר כלסון | רכיס כמו ספירסו סמיניס סי סו ספי כסויות

מיכ סול ממם כעוכד עיז : דלח 6יפ8 כיכקוט | דסמנמכיס. קטכנו

ככרית ססדס וסלס גסס סקכייס את מככסס ססול <דיק וסוש פכ וסלק כמס 5דיקיס סי' כעולס ומדוע סרלס לסס דייקם 5כרסס ומרתי עפיי מס דמגתם כזוס"ק סקוולת סמללכיס מס מל ססכימו ככרילת סמדס כווכתס סי לעוכס <מלוע .מחטל ול ירלו | לניסנס | סרי | דעיקר סקטכרונ סי' סל ירדו פניסלס וסלס סעופפות ספליס מפרם מממר סנמכל ופערס פיס לכלי מוק למי 090 קמל סוק סד סק -<ס סמר סק מסד. שיכו | כופל | לניסנס וסטעס ש0ככקס יושכ כפתס סל ניסנס צפינו: מלים ירד עס סלימוליס. וסמילס <קרלת מק כמו וסק כססרו ‏ סס וכיון

פִ' בראשית

יהודה ב

ססמר חק ]טס סו לילל | מן גיסנס ‏ תס כווכת סמדרק סכלס מסס 5 אככסס ססום יוקכ ‏ כפתק גיסכס.= ומיכו = מכים לסכימוליס לפס |יכ שיכס יולדיס. גגיסנס ועפייז פפטר לפמ ספסוק ולרסע ממר מלקיס מס לך כספר מוקי ותש. ככיתי עלי פיך ופתס סמות מוסר וכי דנכאוכס יש לסכין דמפני עסי' מקייס. מלות. מילס מפינו על כל פכירות יסיי נפטר. מניסנס מתמסס ‏ ק"כ מתס נותן יד | לפוסעיס לעכור עכירות ‏ 6 על כרסך 55 דוס קפי דוק על מי סל6 עכר על מנום ₪5 תעפס ונלדס כזס מפיכו יכו מקייס. כק כנות. פינס סו כי5 מדינס | קל גיסנס מכל 05 עכר על כמס. ממם לית מיכו כינל | מניסכס. ספיפו | סי' = מקייס | מגות מילס. וכן | פיתל | כמדרם וירל ממ כי לוי לעתיד לכו | מככסס מכיכו יושכ על פתס ניסכס וליכו מכים. 6דס. מסול מיערס לירד כתוכס ולותן ססעאו כיותר | מדפי מס עועס לסס מעכיר פת סעכנס מעל נכי תינוקות שםעתו עד ₪55 מלו וקופנס עטיסס. ומולידן | לניסכס | ססיד לס ידיו כסלומיו סכל כריתו חס פיכם ספסוק וללסע ממר 6לקיס מס לך ;ספר סוקי ותקל כריתי עלי | פיך סמתכרך כלככו למור סלו יסיי. גי ססכי: נפטר. מניסנס מפכי סקיימתי ממות. מיכס סנקרלת חוק וזס ממספר ממקייס מפות סק ע"ז ממר סכתוכ סל מתס. סנאת מוסכ. ותעלך דכרי 6סריך וכוי ועכרת על כמס עכירות סמורות ולז עקייס מטות. מילס סנקלפת סוק מיכס מת ב סל ניסנס ככ ג

וךנך7 סטעס דאכלסס יועכ על פתק

ניסלס. וליכו. מכיס לכימוליס ליכד

לסס

4 אמרי

לפס סו דמית6 כפטיפס סוכל כלים חל סקכיס עסס סיכר | כין טמפיס. לטסוכיס סך כמין סמדס 8 עעס סכדל כין פכימי לסינון כי כו(ס נרליס 6דס ככי סוס סכדל ושי גומר יעסס' סכדל כסדס. 6"כ. יסמרו טתי רקיות יש רטות זס 500יל מת 6ין ורסות 1 550ל 56 6לן. ע"כ 6ין סכדל | כיניסס לכן 5וס סקכ"ס לעסות 6 סמילס לת מן סערלס (סיות סכדל. כיניסס עכיל נמ05 כפי"ז | ספינס סול = סימן ()חדות ססס ש8ס סי םס" סתי כטעויות | ממסי כ כולדו כימוניס 56 מסוס ססו סד כתחדות גמור. וכיון שכן 6כרסס ‏ מכיכו ססופ סי רשש ורסמון למלמיכיס. כססדות ססס ומע" 9 סקכיס על סמינס פסול סימן כקסדות ספס כך יוסל | על פתס גיסכס ופיכו מכים לירד שס. סנימוליס ופ"כ 6דס שיק כו גסות סרוס 5"כ סוק מפרם ספסוק נעקס פדס קיש סו סתי רסויות %"כ מס מסכי ליי סמילס | ססכי כל עגפית ספילס סופ = רק (סלמין על מחדות סקס וכיון קסופ מתנמס ‏ 6'כ סו מכת סכופריס שמומכיס קיש סתי רפויות %5כ סו כופל כניסכס וכן סוק כמדרס סמות פמר ב' כרכי" כדי סנס יסי' סמיניס ורקעי יקר6ל מומריס סומיג ולגו כימוניס. 6ין 6כו יורדין לניסנטס מס סקכיס עופס מטלס מלסך ומוסך עכלתן וס] יורדין כניסלס וסו6 | ממט. כדככיכו סנ"ל:

ולפי דרכנו ‏ סנ"ל 6מרתי לתרן קסיות

סמפורסיס פמפי פתס סמקוס כעטרת סדכלריס ‏ 6ככי | ד' 6לקיך משר סולאתיך מקרן מנכיס ולמס 65 פתס סשר כרסתיך עיין כישמס מקס פ' יפרו מס מסכיס כטס מ" 255 לפי. סנל 6

פ' בראשית

יהודה ==

דסנס. סכפתי לעיל כקס ספ"ס על פסוק מנכי די וכו' דייקל די 6לקיך ס6ני פועל טוכ ורע די סול רסמיס 6נקיס סו5 דין ול כדעת סכחכת טיש ס"ו סתי כטויות ע"כ 6מר מככי די 6לקיך ססני שסד כליל סרי שרנס סקכיס (סודיע לסס ססדות ססס ו6"כ 65 סי יקול לפתוס 6ככי די 6לקיך משר ככאתיך דמסס יש ס"ו פטעות סיס סשתי רפויות מ"ו מטוס שכנפער נעטס פדס כל רכיס ע"כ 6מר. 6סר | סולפפיך מפיימ דמעס מיכל סוכסס על 6סדות ספס כסקדס מס ססמרתי על סמכילתס וסוכס כרע'י פי כל וסנס. עפך עת דודיס סגיע סכועס טנטכעתי כלכרסס ססגמל כניו ול סי' כידס מפות (סתעסק כסס כדי סיג6כו שכפמר ומת ערוס ועכיי ונתן כסס שתי מגות דס פסח ודס מיפס. עכיל דייל רממפי דוקל סכך 5 מפות כסלממ דס פסח מעוס דמלכיס סי' עוכדיס למזל עלס ע"כ ₪5 לסס לססוע. טלס כמוכל כספריס 326 על דס מילס. 5ריך | עעס עיין כלפמד למרפס -פ' מים סעעס וסכרלס לי דנכך וס סט"י. ליסרסל כמנריס על סמילס. סספיקי = יסודפ | מכיל | כסס סרלכ"נג ספרעס סי" מכת. ססומכיס יס סתי רסויות פועל רע ופועל עוכ וסע'י סופ = פועל רע חס שקמכ מסס כ כי רעס כנד פניכס עיין לקמן פי סנס מס טכתכתי כמוס עיכ (סס על סמינס ססום ות וסימן (]סדות סעס כמ"ש לעיל כטס ספליפס \6"כ כסכר זס פססמינו כמסדות ספס ילו ממפריס ‏ סכי סמוכס מיניפת מלריס 6חדות סשס ע"כ פמר לער סולתיך ממכן מנריס וספ :

זז על סרססוכות דממס פלמר סקכייס

נעסס. מדס יש לכמוד מדת עכוס

שיסיי

ש ל 0-0 כל ל א יצ ובל ל

אמרי .

שיסי' 6דס עליו ונס יש לפרם טיש סיו שתי רסויות וססתק ;כו 0635 | דככי סמדרט כסקדס מיש. ס;"ל פ' משפטיס כל ססר דכר די נעקס כ"ל טלנסכו לומדיס ספיי של נעטס כמו סדכר | ד' סקמי על ענוס סרומז על 6מדות סקס כך אנסכו מסמיניס כו ועפי"ז פיי פס סמפמר כסעס ססקדימו יסרפל נעסס <נסמע ינפתס כיק ומר מי. נילס כו זס. 5ככי. נסון סמנסכי ססרת מטתמטין כ"כ מי נילס כ זס לככי ספירם טל נעטס כך דכר שמנסכי ססכת מסתמסין כו ב"ל כסעת כריפת סמדס כסתמם סקכ"ס עס מלמכי סקרת ע'ם ונפי" פרסתי זיל ספסוק ונך די ספדקס כלוס. סיי כמכותיכו כומר | נעקס ונסעע סמל כלס סיי לומר 5ל ‏ 6נקיך = יסרסל עיין כמפורסיס. ולפי דרכגו סכ" סכי פרופ6 דנלס סי' לסס גומר. נעעס ונמע ריל ססס מסמיגיס כפסדות סעס דספירט סל נעסס סול כומז על עקוס ועל למדות ססס שמ 06 )סי כומר ‏ 6 סנקיך ישכ6כ כיון ספמכרו נעפס ונשמע וסודו פסדות סעס כמס עסו מס"כ סעגל חס פירט סמדכם סכל 55 סי' | סתוכס לריך כסתסיל מכ מססדם פס ומ"ט גייס סקכ"ס מיסרםל מיוס 5 עד יוס סעי דסנס. סמפורפיס סקעו. דכמפי = 6ינטריך כתיכת משס מעסי כל יוס ‏ ויוס = ותכפו שמכתיכת מעקס שאר ימיס נפעורר 6 סספק סוס דסולי סי ככולסו כתוכ נעסס כל סוי קוס. קועיל די"ל דכרס פוכס כלפון -כני פדס סלפעמיס סמדכר ‏ עס ענמו פומר ככ רכיס שסול לסון ססיכות. 26 סשת ככל סמעקיס סכסלר סימיס ₪5 קספמר סכי 6 סון = יסיד וסכל | כפיכ בשון | ככיס שנעתנס ככיפס זו ססולכך

בואשית נה

חורה .

כס (סיוע חס ע%מר סמדרם מ"ע נילס סקכיס מעעס מיוס 8' עד יוס שקי ססכי עיץ יכולין לכופ <כלל טעות פומר ‏ עים סיו סתי כסויות ע"ז ססיכ ממריס וסמר: ככות מקמרו כל %קר דכר ‏ ס' נעסס ונשמע כ"ל דספירם םל נעסס סופ כמו סדכר ד' ססול (כמד ממכו. עדת ענגוס וסו כמז כמחדות | סעס וסס מסמיניס כחדות סקס ומין כמוק כתכ לסס מעסס דכר יוס כיומו :

פרשת נח

אלה פונדופ גפ נס 6יש ;דיק פמיס

סי כדורותיו עיין כישמת מסס עס שמדקדק תיכת איש סי כו לופר כס לדיק סי' ופפסר גומר | עפ"י מס דסיתק כגמ' מקרי שיש ירס די ₪6 ולס פס ת"ר עמרס מ"ר סטרי מי מעוטס תסוכס כססו איש ריל ממר מסרי מי | שמפנכר על ילכו כססום איש ופירע"י כפסוס כחור ככוסו כטומר ממסר <סכיר. כורפו קודס ימי סוקנס | כמ"ם סזוס"ק | מפני | סיכס פקוס כ"ל קודס קתגיע לימי סעיכס לומיס %סר תסמר מין גי ספן כסס ומז סעוכ כי 6ין: דועס | לשכ כססומ כימי עלומיו וילרו | מתנכר עגיו וסופ ככסו כמ ססכ לעת וקלתו וקין כפו | פתו וילס"ר פסק ממכו כי מי ססכ <עם יכטו ‏ 555י ערכ סו5 עפני ססין עוד 15 ככסו לעפות עכיכות ל כססכ כימי | כתרופו וילס"ר | כונס (סמעיפו וסו6 | ככסו סול | סכיכ | <פני סמקוס חס פירק סמטענס מעס ‏ נכור סכוכם ‏ שת ילכו עיין | כמדרם סמומל חס פירט ספסוק. םס חיש דיק כלומר = סלק תפמ של סי 5דיק בק לעת זקכו כסתם

כוסו

אמרי כוסו וילס"כ | פסק ממכן 36ל 65 כימי כחרותן מס אמר כס שיש 9דיק. גס כסיותו פים דסייכו נס. כימי | כסרותו סי" | דיק וכמכופר כמדרם כל מקוס שכסמכ כן סיי מתסנתו ועד סופו וכזס מדיוק מיע :

תיאמ די לכ כל תס 56 ספיכס כי מופך כסיתי 5דיק לפכי כדור סוס

ודקדקו סמפורטיס דתיכת כפני מס 1ס. כם לכמד וספטר קומר ערז רפיתס כמדרס על פסוק כסקר סוס עס למר סימן קפפו מלמכי ססרת לקטרג עליו שמרו לפניו רכון סעולמיי %דס ססול עתיד לסמית ככיך 5252 מתס מעלס לו כסר שער כסס עכסיו מס סומ ליק פו רשע ממכו פדיק 6מר כסס מין 6כי דן את סמדס 26 כסעתו עכ"ל סמדרש סרי לפניך שעל פי דין ספנמכיס רפוי כסיות | נידון על סס סופו כק מס סקכ"ס דן אותו כעגמו סול דן שותו כפי עס ססוס עכסיו ופית6 כמדרם עכ פסוק ויחל כח שיש מדמס ויעע ככרס סעסס עגמו סולין וכתכו סמפורקיס סלס ס" נידון על םס סופו 55 סי גיל מתוך גזר דין סמכול עיין כמרגניתס ררכ 6"כ 5פי סיטת סמלסכיס | דסמדס נידון | על עס סופו 65 סי' נמ לסינלל רק לפי סיטת סקכ"ס שפין דנין כ6דס ₪6 כפי | סעתו רוי (סיות ילל חס סמדייק סכתוכ ‏ כי מופך רסיתי. דיק לפכי כפניי דייקס. לפי סככתי ספני דן את סמדס על פי סל עכטיו ו(8 על עס סופו ע"כ ‏ 0 50 סתיכס ותכ9ל מגזרת סמיס סזידוניס מפטף מיס ככיס. (מפוקי לפי סכרת. סמלמכיס ל סי כך לסכלל לפיכך מדייק סכתוכ

לפני :

עו" ייל דעוד ייל דסמפי כתיכ ויפמר די ול כתיכ ויפמר 5נקיס דסנס

יהורה

סיפ כמד"ר על פסוק כי מי כם ומת לי פף כ סי" רסוי לסטוף כמכול מסמת. סלפ סוכיס. | מכעי דורו כדכתוכ פת פנקיס סתסלך כם דסייכן כיכו. לכין ענמר ול ססיכ רכיס מעון מך כס מ6₪5 סן כעיני די וכל סמפורסיס תמסן וס וכר ס"ו יש מע פניס כדכר ורפיתי כמפורסיס: ספירטו עפ"י סנמר דסכת ממרס מדת. סדין פפני סקכ"ס. | סי' כסס למסות | וגל מסו שער לס סקכיס גלוי וידוע לפני סקס יוכיסו 55 יקכלו מסס 6מרס מס"ד לפכי סקכיס 06 לפליך גלוי כפניסס ‏ מי. נלוי וסייגו דכתיכ ממקדטי תסלו וסלס ‏ עס פסי' מסונקיס מדס"ד עס סקכיס כתכו סמפורפיס עפ"י ‏ סגמרס. נתכוין | כמכול כסר חיר ועלס. כידו כסר | עלס | סנריך כפרס וכתוכ ‏ כלן"ס דדוקק סיכס סכס סמספט כפני סכ"ד סל מעלס דסייכו מדס"ד 5 כריך כפרס מכל כסכ סמעפט דנתכוין למכול וכו כפכי סקכיס כעגמו ססוס מכל סמיס סום יולים ‏ זכפי ופין 5כיך כפרס וס6 גמי דועס למי סנתכוין 65כול כסר סויר ועלס. כידו כסר עלס דס5דיקיס סלק מיפו 5 סי | יודעיס סל = יקכלו | מסס סתוכפס ככך ומר סקכייס דפס 83 סמספט לפני ינפו זכסיס ולפכי מדס"ד ילפו. מייכיס ולפי דכרי סמדרם. מיוסכיס כי ‏ מי גס ואת גי כס ‏ סי" כמוי לסטוף | כמכול מפני 520 סוכיחס שאס סי" מוכיפס כ סיי מקכליס ממנו סוס כמו סלתכוין כמכול כער סזיר וכו' ולכך כפיכ ולם 5 סן כעיני ד' דייק של5 כ5 סמטפט פפני מדס"ד ₪56 לפטי | סקכ"ס. כעכמו ססוק מדס"ר עיין כספר עס מסמול וסקפק מדויק תיכת <פכי ויפמר ד' דייק ססופ מדס"ר. כי %ותך. ראיתו 5דיק. פפכי. לפלייד | דייקק

| אמרי

פ' נה יהודה דייקם ספני מל רסמיס 236 <פני מדס"ד | ך] איש 5דיק תעיס | מדרק ‏ כל מקוס פינך דיק : סנפמר. פיש. דיק מומפס מכל ק"כ

ועפּייץ יי פסוק כתסליס רכיס מומכיס

ככפשי פין יסועתס לו כקנקיס סלס ופתס ד' מנן כעדי | דים לדקדק דמתסיג כקיס ומסייס כדי, דמית כנמרל 9 סי" רפוי דוד גפותו פעשס אלא כסורות תפוכס כמ05 דסוי כמי | מכתכוין | כמכול כסר. סיר וכו וכן | כנכי סריגת = מוכי' דכמת סי סייכ | עיתס. דמורד. כמלכות סוס וחע6 דוד סי' סל נתכוין פס ועיין כמרגנית דרכ פי זו ו"כ פס סי' סמקפט לפני | מדס"ד | סי י2ל | סייכ מל | כסכק לפני מדס"ר | ססוק די יל₪ זכסי ומפסר טזס. פירוק ספסוק מלפפיך | מספטי יכ עיכיך תחזינס משריס ריל שפתס. כעממך תספטלי כמדס"ר ול כמדס"ד ועל ידי כן 5 זכמי. כדיני סעיניך יסזו סמיסור חס פירוק ספסוק סל'ל ככיס אומריס <נפשי שין ישועתס גו כסנקיס סלס 5מקיס דייקק סמספטי יסי' לפני מדס"ד וע"כ 556 מייכ מכל תס ד' מנן כעדי ד' דייק שמתס כענמך דן 6ותי כמדס"ר קסול מגן סלי ועי"כ \ ילפתי | זכמי . ועפייז ]פסר גפרם עס ססער נתן סככים -6 דוד נס ד' סעכיר מעמתך וכל תמות >פס כי. נסן | נפנת /5ת ‏ פויכי די דסנס ‏ מס ספוס"ע יענטו כעס מסעכדו ישרסל לפי רעת סרכס מפורסיס סו לפי ‏ סל | סי" כמססכתס <מלפות רפון ספיי כק כסנלת עלמס ומכ סוי כמי שנתכוין למכול כסר חזיר וכו' ו"כ 55 יעליס מותס יש פתסון פס לסומות םכל יעלסו גס סמס ע5 סשיעכוד סטעכדו עס יסרפל <כך מפס כי. כמן כל5ת. מויכי די כדכר זס מס סמסל כך

סקכ"ס ודו"ק :

סנס סי' גם נוטע מרזיס = וקולפן | ממלו למס כדין שמר. לסון כן ממר מריי דעלמק דסום עייתי מכולס על עלמם 5"כ שין מתי מכולש 53 מתי 006 על כיתי' | דססוק נכרם וכיון שמת מתועלס ממרו יי 60 מתי מכולל 595 על כיתי' דססול | גככק עיין כפ' מסרז'ו מס סמדקדק כסמדרם דלעס כתסינס סי' | מסופקיס ‏ יכו מכול ססמרו מי פתי מכולל ולכסוף כסמת מתוקלק סי' לסס כירור. סיכו ספמכו סל ל פתי 6 על כיתל דססול גככ8 וסלר דקדוקיס ולפסר <ומר דסנס יש כמס טעמיס על מיתת סגדיק סלסד פנפפס כעון סדור לכפר עליסס כמקוס קרכן כמו סמפינו למס נכסמכס. מיתת. מכיס = לפי פלס מומר לך עס פרס אדועס מכפרת מיתת ס5דיקיס | מכפרת תס פילום סכפוכ כי מפני סרעס נלסף סדיק כל מפני רעם סדור ולכמורס סכל סעדס יסטלו ועל נדול עכסס יקלוף = וכתכו סמפורטיס ססגדיק כעלמו כיסם | כיי. כוס כי כרקות סדול. מיתת סלדיק מתפמדיס וירסיס (נפסס ומטיכיס מעסיסס ועוסין תפוכס וכיון קע? ידי מיתתן יסזרו כתסוכס טוכ מותס מסייס שע"י | מתקדס ס"ש וכל 56ס עוסין תסוכס | וי מיתת | סנדיק מכפר 36ל מס שינס. עוסין | תסוכס כמס יכפר (סס מדרכס נוסף בטע על פטע סנרמו מיתת סדיק כסכנס ולפסל עס פירוס ספסוק על מס תכו עוד תוסיפו סרס כ"ל על מס מכו על עונותיכס וסכיתי מ]תכס כמיתת. סגדיקיס. כמו | סנסמר. כל מכס דסייכן עיתת סלדיקיס | 5 כעלמו עוד תוסיפו סכס שפינכס מוזכיס כתקוכס עוד

8 אמרי 0

עוד תוסיפו סרס שנרמתס מיתם סגדיק כחנס 25 מנינו | עוד טעס על מיתת סנדיק. דסייכן 5ס. סי כולו סייב כק ידוק ים כקס ולס 62 ימסף ס>דיק. יסיי סייכיס של יסי' כולו סייכ ססרי ים כּיניסס כדיק סד מט"ס כלסף סדיק ול יסיי כולו סייכ וכופו סייכ זכפי. עיין 32 מכיי פ' כרסטית וכזס ממרתי (פרט ויש נספס 3 משפט ב"ל דיס כספס כדי סנס יסיי מספט סיסי' כולו סייכ וממיל יסי' זכפי וכוס יש | (פרם כי מפלי | סרעס נמסף סלדיק. כי כל זמן ססנדיק | כעולס = יכוג נכוק עניסס רעס שסכי 6יכו כולו. מייכ מפ'ס נקסף סדיק ויסי' כולו סייכ ומפילק יסי' זכפיס ולש יכוק עליסס כעס וכוס פירסו | סמפורטיס ספדיק | מכד ומין פים מס על ומנסי ססד ;לספו כמין מכין כי | מפני סרעס נלסף ספדיק | כת סלדיק נססף ולין איש שס על כ סזור כתפוכס וסעעס סוס כסין מכין כי: מפני סרעס לפסף ספדיק סמינס. מכיכס ספירוט כי מפני סרעס נמסף סלדיק קסס. מפרטיס מפני סרעס מל יכו עכיסס רעס פיסיי כונס סייכיס וממילם = יסיי זכפיס = ומ'יכ נטוכס יפש לסס מיתת סלדיק. יופר. מן סיותו. כסייס ולכך 6יכס מחכיס | כפסוכס ומינס סעיס על כ 38כ כממת ספיכם סופ משוס מנתפס כעון סדור שמכפר כמו קרכן וכל זס 05 עוסיס פקוכס 26 מינס עועיס תשוכס 6יכו מכפר כמו קרכן ככ תעוכס שמינס מכפרם וקדרכס רעס תכול עגיסס. כמס"ל :

ועפייז למפסר כפרק דרך 950 מס

ספער סכתוכ ותלכל ותפן גס לליםס עמס ויסכל ופרט"י סלתנס לו כדי סנס תמות סיל ויק שחרת ונכלורס קפס

נה יהודה נסכין דמס תרוים סי 5 ימות נס סומ ועס קנלס יש כסטול וקכדון ומס פיכפת 06 ישפר סו כפייס סיותו 56 נפי סכל 6"ש | דאס ₪5 ימכל סוש ₪2 יסי? כומו סייכ וסיכ תפות 6כל מס ימכל נס סול יסי' | סכיסס חסייכיס | וממיכ = יסיי זכמיס ותקפר גס סי כסייס וכזס ייל מס סלמר סכתוכ | כי כיוס. 6ככך | ממכו עות. תמות וס רסיכו, ספכל ולש -"מת כו כיוס. עיין כרמכין מס סכתכ כוס מכל לפי. סנל מש | ססמר | גו סקכיס = כיוס לכלך כטון יסיד ‏ סימכל ‏ סוט 5כדו | וסימ כל.. תמכל מ = ימום <מככר- = כססכנג סליטס וסיי. כונו סייכ ועמיכם סי' זכפיס מס"ס מתו כו כיוס ולוס >פסר לפרם סמדרם סלמר אדס סרספון מכלתי ולוכל עוד וסו? פלםש 56 כפי סכל 6יש | סכם כל כעסות תקוכס דפס סי' עופס תפוכס סי סופ זכפי וסיט מייכת | ותמות סיפ ל 05 55 יעקס תסוכס ויסי' | סכיסס סייכיס ועמינק = יסיי זכפיס חס כווכת סמדרם. ס;"ל סדור סמכול סיי מסופקיס מס יסי' מכול דסמם זכות. כ ומתוסנס יגין עליסס <כך 6מרו | מתי | מכולס כ מתי 25 | על כית5 = דססול בכרמ דסמ8 5 יכו ולף פס יכוס. 65 יכול ₪56 על כיתיי דססוס נכר דסס סככו ספירום מפני | סרעס כמסף | סלדיק. סייכן = עלק יכות סרעס שע"י מיתת סצדיק יסיי כולו סייכ וממילש יסיי. כולו זכפי ופסכ כסמת מתוסכס ורפו 590 סנין זכותו ולכך. ידעו. כורפי סיכום | מכול ולכך | ממכו סיכוק מכול על כית6 דססום גכר כ"ל על גם וטוכ סיי כסס מיתת מתום:ס ונס סעייז יסיי כולו סייכ | וממינס יסיי | זכפי | סכל כפמת ספירום סו שספדיק <תפס כפעון סדוכ

4 4 שש א מ

| אמרי

סדור | (כפר עליסס וכל זס 06 עוין תטוכס וכיון סל עסו פעוכס ₪5 די סל <תכטר (סס ‏ 600 סוסיפו על מעלס סנרמו מיתת מתופלס ספדיק ולכך סכיק עליסס סמכול ולם נשקר כסייס : פרשת לך

ואעשך לגוי גדול מדרם וסוכ5 כיסמס מסס כמתן תורס וסוס פלק

דמפסר כפרק עפ"י מים כוסיק סוכס ככרכת סמולל טלס 6 סיו ישר6ל מקכליס סתורס סי' נפסר <סס | פרי". ורכיי | כק = לקיוס סמין כחוד ‏ 538 ע"י סכתכו | ססכיס ‏ סל מעלס מתכות גיסרקל כדי סיקכפו סתורס עזס. סמתנות סותכ. כסס פכיל. וככי' ועי'ז נקרק סר פסכן ע"ש ספרו ורכו ע"ט -פי זו ועיין כזוס"ק פי ככק חס כוונפ סמדרם ופעסך נוי נדול כמ" סע"י נתינת ספורס יסיי פגוי נדול סעייכ יסיי מותריס. כפכי

כ :

בי גר יסי' זרעך. כפרן 55 כסס ועכדוס וענו פותס פרכע. מאות סנס וכוי ומסרי כן ינפו כרכום נדול מדרש ממר רכ פסר כן מין כתיכ כסן ₪96 6סכי כן כיוד מסמכית עליסס עשר מכות ולסכי כן ינפו כרכום גדול ממר מכרסס רכס"ע סמ סף 6ני כסיעכוד | מ"ל מתס | תכול ל מכותיך כסלוס עכל"ס וסמדרק סוס מומר דרעולי דקסס 6מפי תלס ססכת מכרסס סס0ל ולף = מגי כשיעכוד | כמס מפמר 5 סקכיס ומסרי = כן כיוד סרמ כו סיכים עליסס עס מכום ויפלו כרכום גדול ולמס ₪2 6 לו תיכף כססמר כו ועכדוס ועכו 6ותס %ככע מסות סנס וכל סמפורטיס ססריקו | למעכיתס ‏ 5פי

פ' נח לך

יהודה ה

דרכס סעוכ עיין | שס מסמולל ומפסר לופר דסכס ידוע קסיות סמפוכסיס ססלי סקכיס קמר ועכדוס ועכו %ותס מרכע מפות סנס וסס ₪5 סי' כמלריס רק כדיו סנס וסק"ן סכיס סיכן סי ולשמרו כוס תלוליס סרכס ומכ 55 מכים. רק | ספריך לעניכי ס5' שסקכיס קייס. דככו עלק 0מר כי גר יסי' [רעך כפרן מנריס. כק כי גר יסי' זרעך. כפרן ₪5 לסס ועיעכוד מרכע מלכיות סטלימו סוזמן סלס סיו כמריס כל סת' עניס כל סיי. עוד סיעכוד ספר מלכיות רק מפוס סכה סי כמלליס כק רדייו שניס ע"כ. סולרכו כספליס סזפן כסיעכוד ספר מככיות, תירון סכי דקועי ססיעכוד. סי' מעליס סזמן קסקכיס ₪5 פמר כק ועכדוס וענו 6ותס 6כל ₪5 כקוסי וס 5 סי' קועי | ססיעכוד כפמת | סי לריכיס. כסיות. כל ת' סנס כמנכיס תיכון סג' דמטעס שפמר לו סקכ"ס <מכרסס מיגו. ככרית ‏ כין: סכתריס = כי גר = יסיי זרעך 16 תיכף סתסיל סגירות. סנל כתיכ כסס (טון ישיכס. רק לטון נירות. ועל מס סרנס. יעקכ. 6כיכו ליקכ כקלוס ול כלס נקכל | עליו | סגירות | כענם | כמו סכתכו סמפו' ופיתל כגמרל דכרכות ע< | פסוק דכר כל כּסוָני סעס ויטלנו ככי כסף וכלי זסכ לפמר כי ינפי שין כל ₪6 (מון כקקס ככקטס ממך כקט מסס עיססנו כלי כסף וכלי זסכ סכ ילמר. מותו לדיק | 35לסס ועכדוס וענו 5ותס קייס כסס ולפכי. כן ינפו כרכום נדול 85 קייס | כסס ככ" סגערל וסקקו | סמפורעיס 5ממי ממר סקכיס ₪0 יסמר. שותו 5דיק = סכל יסי כו מעכומות 6901 סקכיס נקלם מעת וחותמו 6מת מנסמן <פמת דכרו ומקייס סכטסתו וכיון שסכעים <מכרסס ‏ ככרית

כן

אמרי פ'

כין סכתריס ולסכי | כן ינפו כרכם גדול לליך נקייס ככעסתו קל יסיי פשכרסס תערומות ותירלו דסכעחת ולסכרי. כן ילקו כרכום גדוכ 52 סיי רק כפנפי סיסתעכדו מרכע מפות טנס כדכתיכ ועכדוס 8רַכע מחות שנס ולסרי. כן ילאו = כרכום גרול 8 5 קודס סומן וסס. 5 סי רק רדייו סנס ע"כ מי כפו מטוס פכעומות ₪2 סי" לליך <קייס סכטסתו :

ונקדים עוד קוסיות סמפורקיס דכמס

סל עליסס עסר מכות וסלק סנזירס סיפס ככרים כין סכתריס קיסתעכדו כַּסס ו"כ עסמו נזירת סמקוס וממפי נקו ומפלי מס נתסייכו סמפליס. כּעונס סמכות ותירן סמדכק דסטעס סוק מטוס. דסני קנפתי מעט וסמס. עורו לרעס 6ני ]מרתי כי גר יסי' זרעך ול כקוסי וסמס סככידו עולס עליסס | כקומי | ססיעכוד | כסומר וכלכניס וככל עכודס כסדס (כן סכיק עניסס עקר מכות ומעתס נסוס מכן דפס נפמר דקוסי סעיעכוד. סי מסליס ‏ סזמן 6יכ כדין | סי' מניע | לסס סככום נדול פסרי סיי כל ת' שנס כמטר נגזר עליסס ככרית | כס'כ וסף קל סי רק רד"ו טנס כד' מפות סנס ימס מסוס קוסי סטיעכוד דלפייז פקקס למס סכים עליסס עטר מכות דסוכ 65 פייך תירון סמדרק מפוס דפני | קלפתי ‏ מעט וסמס עזכו לרעס | ססכי. נטוכת = יסרסל סי סקוסיי שעייכ ₪5 סי" כמלליס כק רדייו סנס ולס. כממר כתילון ספי דכלמת ילאו קודס סזמן ול נסלס | עדיין נזיכות כרית. כין | סכתריס | רק <ליכיס = לסיו כסיעכוד סאר מלכיות <סטליס סזמן שנקנכ עליסס וקופי | סשיעכוד ‏ 55 סי' מסליס סזמן. ו"כ עפיר סכיפ | עליסס | סמקות

10

לך

.ירי ןר יי יי ץיק ,% זפ יש

יהודה

כתירון סמדרם משוס דסני קלפתי מעט וסמס עוכו גרעס 5פי"ז פקטס למס יפו כרכום נדול ססרי עדיין 5 נסלס סומן וסקכ"ס 5 סכעים ולסרי. כן ינפו כרכוס נדול רק 6סר 6רכע | מפות שנס = ו6"כ קסס ממליפ מו למס ילפו = כרכום | גדול תוכמס כקו כעסר מכות וסשת דסתיכם נסכי פיק סמדכם סטיל דקודס טרמ מו סקכיס טילקו כעסר מכות וילשו = כרכום נדול סי' אכרסס פוכר קסגירות 55 יפיל רק משעס סירדו למפריס ‏ וס6 דלש יסיי כמנריס רק כדיו סנס נוכל לתכן | מסי מסני מרולפיס. 16 דקוסי | ססיעכוד. יסליס סזמן או סיעכוד עשר מככיום 26 מכיון שקמר סקכיס ומסרי כן ילו כרכוס נדול כיוד סרמ כו שילקו כעסר מכות ונס ינפו כרכום גדול ופכרסס סי יודע | סלס יסי' כמלריס = רק כדין טנס ול"כ ‏ סי" קסס כו ממליפ יו תירן יסיי | כסטלמת סזמן דפס כממר. דקועי | עיעכוד = יסליס סזמן וס"כ. מגיע לסס סככוע ‏ כדין ססכי נסלס סזמן עננזרו עליסס 6"כ תקעס ממסי ינקו כעסר מכות ופי מסוס | ססיעכדו כסס כקוסי מקוס ₪5 כתסייכו כעוכס מכות טסכי סיי לסטגמת סזמן ופס נממר דנכך נענסו | כעסר מכום מקוס דקוטי ל סי מקליס סזמן רק דסיעכוד סלכ מלכיות סעליס סזמן וסקוסי סיי | כסכס 6יכ תקסס למס ילקו כרכוע נדול שסלי עדיין כ נשלס סזמן וסקכיס סכטיס רק ססר כלות ת' סנס וע"כ 5 ספיכן טסנירות יתחיל מככית כין סכתריס ול"כ נטלס סזמן 523 קועי טיעכוד ועייכ ‏ לקו כעטר מכות וגס מניע (סס סכרכוע גדול כמוכן <כך 6ער 6כרסס בכשיע סמ 06 גי כסיעכוד סתיכף יתסיג 0 סמין י

7 4% : "3

אמרי פ' לך גי תירון 5חר של תקעס ממניפ | כנ"ל 6"ל תס תכוס 6 מכותיך כסלוס דסגילות ל יתסיל רק מסעס סירדו למלריס וקושי סטיעכוד יסניס סזמן ומניע <סס סרכום נדול כדין : "ית למס ילקו | סמלריס ים מס תיכון 6חר כעס 5וכ. סמור מקוס ס%מר פרעס מי ד' %סר מסמע כקולו עסולרך מקס לפרק ססס ולסנות = לו ספס כפותיותיו לכן סוכו כעסר מכות גמנם דסמכות 5 סי' מסוס קוסי סשיעכוד דסקוסי סי' מסוס ססלמת סזמן ולתס תכו6 56 6כופיך כסטוס ודו"ק :

פרשת וירא

ויחא יו די כפטוני ממרק וסול יוסכ

פתק 2050 כסוס סיוס עיין ככלי יקר סמדקדק דסיי כסוי כומר. כפוס סיוס 3 ול ככי עיין כים"מ | וסכ'ל | דמיתק כגמ' ניטין פי ספול סגעככין ומין עולכין טומעין מרפתן ומין מסיכין עליסס. סכפוכ פומר ולוסכיו כלפת סעמע כנכורתו וסקקו סמפורטיס דמס סייכות יש סנעככין ומין עוככין נססמם ועוד. ייל תמי קסמר כנמת ססמם כנכורתו וכי למלסמס סס יולפיס כ סי' כו כומר רק כפקת ססמם וסכיל דסנס יש כת מסכופליס שפומריס ססעולס מתנסג: ע"י סותפיס קסד סול פועל טוכ ופחד סו פועל רע חס דרכס כס? למו וכפיסס ירטו שמפועל טוכ י5 כע וכן כסיפך וסעולס מתנסג (פעעיס (עוכ ופעמיס לרע לעפיס סמשתניס ע"כ מוסכיס ססעולס מתכסג. כקותפות חר רע וססד טוכ ממכס דעס תו סוכסס ע"י ססמם כמ"ם סמפורקיס כסס כ' סעדי' נסון כי ססמק לחת סיש ופועלת סתי פעוטות טול

וירא

הוה ו

ורע טוכ כמי ספכיך| (ייכס דככיס (סיס ורע סעתלת דככריס רכיס וכדועס 6"כל ספעונס של זריחת סעמם סי מסת 90 מלד סמקכל סי8. משתנית. כי דכר סטכפו לס סיס מיכקו כזריסתו עניו ודכר שעכעו לך סיפ מתיכו ועטעס זס. 56 סקכיס כל ת₪0 ס"ו רעות 855 סכל טוכ כתכנית: סעוכ 526 סענס סטוכס מפספכת לעתיס לרעס ומין סססרון מגדו יתיים ₪06 מ5ד סמקכל וסכס. מיתל | כמדרם וזל 6מר רסכ'כ כקס כ"י כסעס ססי' משס כותכ סתורס ‏ סי" כותכ מעסי ככ "וס ויוס כיון קכת כפסוק געסס קדס מעכל לפניו רכק'ע מס 5תס מותן פתסון פס למיניס. כיון דכתיכ נעטשס (סון רכיס יש מ"ו כטעות ולוער סתי רפויות ים פער גי כתוכ וסרו5ס לטעות יעעס 6"ל סקכייס למקס סקדס סוס סשכרקתי ₪5 גדוליס וקטליס ‏ 5כי מעמיד ממכו סקס יכוס סנדול ליטול רסות מן סקטן ממנו סול מומר מס פכי ‏ 5ריך ליטול | רשו | ממלו וסס פומריס לו למד מכוכפך שסו5 ככ עליוניס | ותסתוליס ‏ וכיון | סכל <כריפת סקדס. כמלך כמלמכיס סכממר נעסס מדס עכ"ל כמפ (פייז דמי ססול גס כו מי מפטר לו לפרק ספסוק נעקס פדס עכם ללמוד עדת ענוס ססכי סול גס סכוס סיפך ענוס. וסכי סול סיו כמודס כסתי רטויות ס5ס 52 כן כמס. כתיכ נעטס 6דס למכס מי שסול עניו כוס מרלס ספירם נעסס 6דס כמדת עלוס. סו 62 <למד ססכי עניו סוס ו"כ סול מרפס סחדות סטס ו"כ סנעככיס ולין עונכיס. סומעין סרפתן וחין | מקיכיס ומפני מס מספוס ססמס עלויס ופינס נססכיס כעיני עלס לכלוס וכזס סמס מרליס 6חדות סקס עניסס

1% אמרי

עליסס סכתוכ מומר ולוסכיו כנפת ססמס כגכורתו דכסזי מכן מתי פועלת ססמס ספתי פעולות יסד סיינו כססיל כתוקפס כעת סומס כלסריס. מז עוקס ססתי פועפות יסד מככ כעת זריפתס ככוקכ. מיכס עומס שוס פעולס כככפס (עיניס | מס 6מר כלפת | ססמם כנכורתס = דייקל = דסיילו כנסליס כעת תוקפס ומסומס ועופס סתי פעולות יסד יש ככמוד ממכס מחדות סטס שסו יסיד וסין סנכי ס"כ = יש | כלמוד מן סלעלכין. ומין ‏ עולכין ככיל וסנס. ש6ע"ס סי רפש ורספון כמפמיניס כמחדות סטס וגס כו על סמילס שסול מות. וסימן כלסדות. סקס כמס"ל כעס | ספלילס סקכיס עשס סיככ. כין טמפיס <עסוכיס שך כמין סלדס ₪2 עעס סכדל כין פכימי וחילון כי כוכס רפיס פדס כלי סוס סכדל כיניסס ופין כומר יעקס ג*כ סכדל כפדס מכ יפמר סתי רסויות יש כסות זס. ססניכ פת 6קו ורסות זס ססניל סקו. ע"כ. מין סכדל כיניסס לכן 05 על סמיכס כנת מן סערלס (סיות | סכדל כיכיסס | עכ"ל | וז'ם סכתוכ וסוס יוקכ פתח 50סל כסס סיוס וסי* מלמד לכל עוכר ושכ מסדות סעס כמו שסמות סיוס דסייכו סעמם סיק מכמדת על מסדות סקס וטול כפוס סיוס כעת תוקפס וסומס כן לעד 5"8 מסדות סטס עסו 5סד ומין עכי :

ותא ללס מוק כשס 9 מקיס

מדרם סוסיפס על סממורות וספ תמי' מס סייכס זס | כמפורות | מס סנוכד ילק ולפטר כומר דים כפ. מתפקריס ומומריס ספין סקכיס מסניס על סספליס מפני גכסותו רק על ססמיס ככודו ופיו מפגית לסנסיג סעולס. ספל סוס רק נתן |ותס תחת כוככיס ועזלות = ומסעליסס

פ' וירא. חיי

יהודה

וכל 6שר סמס יספולו עושיס 26 שקר סופ כימינס וכזכ כפלו 6כותיסס כי זס סוכסם כמופת ססמע ולכנס כמיש כסוכת סלככות ‏ כי 6סלי שסקכיס | 3נס כו פת סעונס ככית מכונס כמקורס ועליי ומכ כל עוכ וסדליק ממס ולכלס ככעל סכית וספיר. לכו על ספכן כיוס וכליפס. כודפי מופת מותך עסול מסניס כעליוניס ותסתוניס ולש כתן מו ססת מערכת סשמיס וכוככיס ומזלות כק סוס עגמו מנסל מותכו כססגסס כס3 על ככו וסכס לכרסס מכיכו רפס כ56עניכות סחיכו מוליד וףף עפי"כ סוליד כן מסס מגס וקכס סוכקת כן כת 3' מס יק מופת שססיי מסנים כעניוליס | ותסתוניס ספס כממכ סמסר סעונס סספל סזס תסת מערכת ססמיס מסין סיי כשכרסס כ<ן מפס סנס לסוליד וסרס | כת 5 תולד שכפו כימיס וחדל גסיות (שרס מורס כנעיס ומס נס סרפס כ36טניכות ספיכו מוליד ₪55 ודסי מזס מוכת סמעגיס כעולס סקפל סוס ומסדד מערכת ססמיס כפי כטוכו | וספפו וזס סלמר סמדרם סוסיפס על סמסורות סמן סמעס ולככס יש סוכסס על כי רס ד' מ"מ וספל ילמס ססוש מסניק כעולס סספל כג"ל וזו סוסיפס על סמסוכות ממלידת ילסק יש ג"כ סוכסס. כי סמנכיי נסכת עסי"כ | מספיל גרסום = כסמיס וכקכן :

פרשת חיי

רת מכס כקכית מברכע סול סככון

כפרן כנען ויכוף %כרסס לספוד

לסרס ולככותס וי"כ מס ענכתכ סימן מקוס

מיתתס דמס .לי סכם ומס כי 5 ומפסר ומר

0 1 1

אמרי

לומר דקית כמדרם ולככסס וקן | כ כימיס כ כמותן סימיס מכתוכ כסס עד 6סר ₪5 יכופו | יפי סרעס וסמ6מר סוס סו מפוכל סככס ורפיפי כמפורסיס דסנס מיתת ככי פדס סופ עופס כ' סוניס ס6' כמס סמולימו מן סעולס סוס סכ' כי סמיתס סיל סמכיפו לחי = כלסי עדי עד ע"כ סרסעיס שר סמס מתיס יכונס כפס מיתס כי סרסעיס מיתתס. מיתת עולס ש6ינס זוכיס (סזות כנועס די ונכקר כסיכלו ולסכות ‏ מזיו סכינתו ₪2 כן מיתת סלדיקיס סכל